ΑΣΕΠ: Ξεκινά την Παρασκευή η υποβολή αιτήσεων για 21 θέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας

Ξεκινά την Παρασκευή 21 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 21 νέες προσλήψεις στην Εθνική Πινακοθήκη.

 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα εργαστεί ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις της, Μιχαλακοπούλου 1, Αθήνα, και Άλσος Eλληνικού Στρατού, Γουδή, Αθήνα.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, έχει οριστεί η Τρίτη 2 Μαΐου.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
ΔΕ Νυχτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

 

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας (Εργάσιμες ημέρες 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Μιχαλακοπούλου 1, ΤΚ 11634 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Πληροφορίες: κυρία Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, τηλ.:214 4086201.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.