Τελικά η Ρόδος κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την φονική κακοκαιρία

ΤΟ ΝΗΣΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα πολιτικής προστασίας Νικόλαου Χαρδαλιά, το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για χρονικό διάστημα έξι μηνών, μετά που αίτημα που υπέβαλλαν προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.  

Στην Ιαλυσό της Ρόδου, μια κατάκοιτη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν πλημμύρισε το σπίτι της.  Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 75 ετών, δεν μπορούσε να αντιδράσει και, σύμφωνα με την Ροδιακή, το νερό ανέβηκε πάνω από το ύψος του κρεβατιού. Η γυναίκα ήταν μόνη της εκείνη την ώρα στο σπίτι. Αυτό είναι το τρίτο θύμα της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες όλη τη χώρα. Δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους χθες καθώς πνίγηκαν μετά από την ανατροπή του ιστιοφόρου στο οποίο επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή του Αντιρρίου.  

Με το πρώτο φως της ημέρας, αποκαλύφθηκαν εικόνες καταστροφής. Η γέφυρα που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, στο ύψος της Μαλώνας κατέρρευσε. 

Ειδικότερα στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 2, 3, 8 του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002)» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2) Τα άρθρα 186, παρ. ΙΙ περίπτωση Θ΄ εδάφιο 5 και 282 παρ.1, περίπτωση α΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3) Το άρθρο 110 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α΄/2014)

4) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)

5) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

6) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄/2004)

7) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)

8) Το ΠΔ 81/2019 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής σε νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο» (ΦΕΚ 119/Α/2019)

9) Την ΓΔΟΕΣ/1/2/431 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 451/Υ.Ο.Δ.Δ./2019)

10) Το υπ. αρ. 2300/29-03-2016 έγγραφό μας «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)

11) Την υπ. αρ. 8092/13-11-2019 Εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

12) Την υπ. αρ. 155354/1108/13-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

13) Το υπ. αρ. 161794/1142/25-11-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

14) Το υπ. αρ. 2/64131/25-11-2019 έγγραφο Δήμου Ρόδου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 25-11-2019 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 25 Μαΐου 2020. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, για τις Δημοτικές Ενότητες Αφάντου και Αρχαγγέλου οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 05 Νοεμβρίου 2019, με την υπ. αρ. 155354/1108/13-11-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΠΝ87ΛΞ-Σ4Η) κατόπιν της υπ. αρ. 8092/13-11-2019 σχετικής Εξουσιοδότησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεν συντρέχουν λόγοι εκ νέου κήρυξης τους για τους ίδιους λόγους (έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 25-11-2019). Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα κήρυξης των ανωτέρω δύο Δημοτικών Ενοτήτων (Αφάντου και Αρχαγγέλου) δεν αρκεί για την διαχείριση των καταστροφών που εκδηλώθηκαν εκ νέου στις 25-11-2019, είναι δυνατή η παράταση της με νεότερο αίτημα.