Υπουργείο Ενέργειας: Εξασφάλισε κονδύλια ύψους 22,78 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση απορριμμάτων

ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Κονδύλια ύψους 22,78 εκατ. ευρώ -για τη διαχείριση απορριμμάτων- εξασφαλίστηκαν, μετά από συντονισμό της γενικής γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Διαρθρωτικών Ταμείων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα κονδύλια αφορούν σε τρεις νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, οι προσκλήσεις αφορούν στα εξής:

1) Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων και αστικών στερεών αποβλήτων – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (10,38 εκατ.Euro)

Χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:
Διαχείριση βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης
– Προμήθειες εξοπλισμού οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
– Προμήθειες εξοπλισμού χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης
– Έργα υποδομής – προμήθειες εξοπλισμού για την δημοτική κομποστοποίηση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης

Υποδομές διαχείρισης υπολειμματικών σύμμεικτων και διάθεσης υπολειμμάτων
– Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία μονάδων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων
– Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ή επεκτάσεων υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής προκειμένου να λειτουργήσουν ως ΧΥΤΥ.
– Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ)
Σε ποιους απευθύνεται
– Στους Δήμους και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: Από 30/3/2020 έως 30/9/2020

2) Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά (7,4 εκατ. Euro)

Χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:

– Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.
– Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
– Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
– Επεκτάσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ),
Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους.

– Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, εργασίες αρχαιολογίας, συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας), απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα.

Σε ποιους απευθύνεται
– Στους Δήμους νησιών σε όλες τις Περιφέρειες, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Περίοδος υποβολής: Από 30/4/2020 έως 30/10/2020.

3) Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) – Περιφέρειες ηπειρωτικής χώρας – Περιφέρεια Κρήτης (5 εκατ. Euro)

Αφορά στην αποπεράτωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και απευθύνεται σε όλες τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης.

Χρηματοδοτούνται οι εξής δράσεις:
– Κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων
– Προμήθειες εξοπλισμού Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων
– Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας), που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα, εργασίες αρχαιολογίας.

Σε ποιους απευθύνεται
– Στους Δήμους, πλην νησιών, καθώς και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Περίοδος υποβολής: Από 30/4/2020 έως 30/10/2020