Ρυθμίσεις για ακίνητα, αδήλωτα τετραγωνικά, προσλήψεις και ΑμεΑ σε ν/σ του υπ. Εσωτερικών

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Απριλίου

Εναλλακτική δυνατότητα καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, δεκαετή παραγραφή οφειλών από αδήλωτα τετραγωνικά, απλούστευση στην έκδοση βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών και δημιουργία ειδικού χώρου για την διευκόλυνση των ΑμεΑ στις βουλευτικές εκλογές προβλέπει, μεταξύ άλλων, σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών.

 

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Απριλίου και φέρει τον τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ειδικότερα, προβλέπεται νέα εναλλακτική δυνατότητα καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας, ετήσιο τέλος 30% της οφειλής.

Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα προκαταβολής του 20% της οφειλής έως τις 31 Μαρτίου 2023 και εξόφληση του υπολοίπου ποσού έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους χρήσης.

Για την πιστοποίηση της καταβολής του 20% και του υπόλοιπου 80%, σημειώνονται από το δήμο επί της άδειας οι αριθμοί των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Από την κατάθεση είτε της μίας (30%) είτε της άλλης (20%) προκαταβολής και έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους χρήσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται νόμιμη.

Για τα αδήλωτα τετραγωνικά τίθεται ανώτατο όριο τα 10 έτη, διάστημα στο οποίο οι δήμοι μπορούν να αναζητούν και να εισπράττουν οφειλές σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία για επιφάνειες ακινήτων. Η διάρκεια βεβαίωσης προστίμων που αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών παραμενει η πενταετία.

Η απλούστευση στην διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ, αφορά στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ο αιτών δεν θα απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από τους ιδιοκτήτες της δήλωσης λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε.

Στις ήδη εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών προστίθενται, μεταξύ άλλων οι προσλήψεις από τους ΟΤΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και οι τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

Για τη διευκόλυνση, εξάλλου, των Ατόμων με Αναπηρία στην άσκηση των εκλογικών τους υποχρεώσεων το νομοσχέδιο προβλέπει τη λειτουργία ειδικού εκλογικού χώρου σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τμήματα να βρίσκονται στο ισόγειο.

Ο ειδικός εκλογικός χώρος Α.με.Α. θα πρέπει να βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του καταστήματος ψηφοφορίας, να είναι μεταξύ άλλων προσβάσιμος σε άτομα με κινητικά προβλήματα, να διαθέτει ειδική ράμπα εφόσον χρειάζεται, να πληροί τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και να διαθέτει αναρτημένο διακριτό και ευδιάκριτα αναγνώσιμο τίτλο, για την εύκολη αναγνώρισή του από τους εκλογείς.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ