Πλαστικά Θράκης: Διανέμει προσωρινό μέρισμα 4,75 εκατ. ευρώ

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Προσωρινό μέρισμα 4,75 εκατ. ευρώ θα δώσει η εταιρεία Πλαστικά Θράκης σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της.

 

Το μέρισμα αντιστοιχεί σε 0,1086 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), ενώ το ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

H ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. Ευρώ (μικτό ποσό), αντιστοιχεί σε 0,1086 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακράτηση ποσοστού 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2021) .

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις προβλεπόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ και την ολοκλήρωση των εν λόγω διατυπώσεων, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.