ΟΤΕ: Στα 0,239 το έκτακτο μέρισμα – Από 19 Νοεμβρίου η καταβολή

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας κατά την 16η Νοεμβρίου 2021

Στο ύψος των 0,2394646 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το καθαρό ποσό του έκτακτου μερίσματος που θα διανείμει η ΟΤΕ Α.Ε. στους μετόχους της, με ημερομηνία αποκοπής την 15η Νοεμβρίου και ημερομηνία έναρξης καταβολής του την 19η του ίδιου μήνα.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακπίνωση, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε., σε συνέχεια της από 15/10/2021 ανακοίνωσης για τη επικαιροποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 14/10/2021 για τη διανομή έκτακτου μερίσματος μικτού ποσού 0,248 ευρώ ανά μετοχή μετά την πώληση της Telekom Romania Communications S.A., ανακοινώνει τα εξής:

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί θα διαμορφωθεί τελικώς στο μικτό ποσό των 0,252068 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 7.371.353 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 15 Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,2394646 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας κατά την 16η Νοεμβρίου 2021 (Record Date) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία».

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021. Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου
2021, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές
Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των
οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μέσω του δικτύου της “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των κληρονόμων.