Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ: Παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης έργων

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του ΕΣΠΑ

Την παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που λήγουν από 30.06 έως και 30.12.2021 ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΣΠΑ.

 

Όπως ανακοινώθηκε, νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση ορίστηκε η Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τη νέα απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/2021 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ως εξής:

→ Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).»

 

→ Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 30/06/2021 ως και 30/12/2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/12/2021».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση.