ΔΕΗ: Ποιες αποφάσεις πήρε η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τα αποτελέσματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη γνωστοποίησε η ΔΕΗ.

 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2022, κατά το νόμο και το Καταστατικό της, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 332 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 242.752.852 κοινές ονομαστικές μετοχές με
δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 380.144.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 63,86 %. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3.8.2022, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που τέθηκε σε ψηφοφορία:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη θέσπιση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση τουεν λόγω προγράμματος.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 242.752.852 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 242.649.046, κατά: 88.349, αποχή: 15.457.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,96 % επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και
Κωδικοποίηση αυτού

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων (10), (18), (20), και (21) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και την Κωδικοποίησή του, λόγω αφενός
προσαρμογής των άρθρων 20 και 21 τουΚαταστατικού στις νέες διατάξεις των άρθρων 120 και 125 του ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 παρ.4 και 5 αντίστοιχα του ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020), αφετέρου εναρμόνισης του τίτλου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων και Προσλήψεων σταάρθρα 10 παρ. 3 και 18 παρ. 2 του Καταστατικού με τον όρο που έχει υιοθετηθεί από τη Εταιρεία στο άρθρο 17 του Καταστατικού, με βάση και τις λοιπές αποφάσεις των εταιρικών της οργάνων.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 242.752.852 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 239.094.381, κατά: 3.652.466, αποχή: 6.005.

Συνεπώς, το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 98,49 % επί των έγκυρων ψήφων.