Επανάσταση για τα ελληνικά πανεπιστήμια

Τη χρηματοδότηση του μεταπτυχιακού αναλαμβάνει η ΓΕΚ Τέρνα για πέντε χρόνια, με τη διάθεση συνολικού ποσού 500.000 ευρώ, ήτοι 100.000 ευρώ ετησίως

Η δημιουργία του Επαγγελματικού Δι- ατμηματικού Προγράμματος Μετα- πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι- αχείριση Εργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ), μέσα από τη σύμπραξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, απο- τελεί επανάσταση για τα ελληνικά πανεπιστήμια.

 

Το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα και ο όμιλος επιχειρήσεων ένωσαν τις δυνάμεις τους, αξιοποιώντας διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση επαγγελματικών μετα- πτυχιακών προγραμμάτων, και προχωρούν σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νέ- ους μηχανικούς και αποσκοπεί στη στοχευμένη εξειδίκευσή τους στη διοίκηση και διαχείριση των έργων υποδομών και κατασκευών.

 

Τη χρηματοδότηση του μεταπτυχιακού αναλαμβάνει η ΓΕΚ Τέρνα για πέντε χρόνια, με τη διάθεση συνολικού ποσού 500.000 ευρώ, ήτοι 100.000 ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το μεταπτυχι- ακό θα αφορά 30 πτυχιούχους κάθε ακαδημαϊ- κή χρονιά, ενώ αρωγός στην ανάπτυξη του πρώ- του επαγγελματικού μεταπτυχιακού στην Ελλάδα θα είναι και το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών. Η συνεργασία ΕΜΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί ένα ορόσημο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρο- νισμό των σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς η Παιδεία ξεπερνά αγκυλώ- σεις δεκαετιών και για πρώτη φορά ο ιδιωτικός τομέας και η Ανώτατη Εκπαίδευση έρχονται πιο κοντά, σε μια σύμπραξη που αποφέρει ποικίλα οφέλη στην επιστημονική κοινότητα, με προτε- ραιότητα τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, εξυπηρε- τεί τον στόχο της ανάσχεσης του brain drain, επι- διώκοντας νέοι και καταρτισμένοι επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα.

Η σύμπραξη του ΕΜΠ με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω της ίδρυσης του προγράμματος ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ αποτελεί τον «πιλότο» για την υλοποίηση των επαγγελματικών μεταπτυχιακών και ένα ορό- σημο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πραγματι- κών αναγκών της αγοράς εργασίας και της ελ- ληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να υλοποιηθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με στόχο την ανά- πτυξη των δεξιοτήτων του επιστημονικού δυ- ναμικού της χώρας και την καλύτερη κατάρτισή τους, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγελ- ματικού στίβου.

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

Ο αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματι- σμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ, Ευάγγελος Σαπου- ντζάκης, μιλά στα «Π» για το ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ και εξηγεί τους στόχους του. «Τον Νοέμβριο του 2020 υπεγράφη μεταξύ του ΕΜΠ και του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανί- ας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) Μνη- μόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία των δύο μερών στο πεδίο του σχεδιασμού νέων Δι- ατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ). Στο πλαίσιο του ανωτέρω μνημονίου συνεργασίας και βάσει του Αρθρου 89 του Νόμου 4957/22, το ΕΣΒΥΚ πρότεινε στον όμιλο εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποτελέσει φο- ρέα πλήρους χρηματοδότησης πενταετούς δι- άρκειας σε επαγγελματικό ΔΠΜΣ με τίτλο “Δι- αχείριση Εργων Υποδομών και Κατασκευών” (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ) και αυτός αποδέχτηκε. Οι σχο- λές του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανο- λόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών συνεργάστηκαν για την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματι- κού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι- ακών Σπουδών για τη χορήγηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικεί- μενο “Διαχείριση Εργων Υποδομών και Κατα- σκευών”», αναφέρει ο αντιπρύτανης.

 

*Της Πέννυς Αβραμίδη

 

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά το Σάββατο 4 Μαρτίου