Κατατέθηκε ο κώδικας νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Κατατέθηκε σήμερα Βουλή η κύρωση του Κώδικα Νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών. Όπως τονίζεται στη Βουλή, με το υπόψη σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κυρώνεται σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο προαναφερόμενος Κώδικας.

Ειδικότερα:

1. Επικαιροποιείται και συστηματοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία αναφορικά με:

α. τους φορείς και τον τρόπο άσκησης της κρατικής εποπτείας στον τομέα των θαλάσσιων ενδομεταφορών,
β. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές από ή προς λιμένες νησιών (τακτική και έκτακτη δρομολόγηση πλοίων, εκτέλεση και διακοπή δρομολογίων κ.λπ.),
γ. τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, έναντι μισθώματος, με απευθείας ανάθεση, με φορείς του Δημοσίου κ.λπ.),
δ. τον τρόπο αποπληρωμής των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής),
ε. την προστασία ναυτικών και εργαζομένων ξηράς, στο πλαίσιο εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων (κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ή απόδοση κρατικών επιχορηγήσεων για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών, σε περίπτωση ανεξόφλητων μισθών κ.λπ.),
στ. τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις καθώς και της προστασίας της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας,
ζ. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εκτέλεσης θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων,
η. τη μεταφορά εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων,
θ. τα δικαιώματα των επιβατών (χρηματικές αποζημιώσεις, εκπτώσεις ή επιστροφές ναύλου κ.λπ.) καθώς και τις υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων,
ι. τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για μη τήρηση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίο

2. Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και πίνακες των κωδικοποιητικών και των κωδικοποιούμενων διατάξεων.