Εθνική στρατηγική για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών σχεδιάζει η Ελλάδα

Οι στόχοι της στρατηγικής

Η έλλειψη συνεκτικής ρύθμισης της χρήσης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ-Drones) οδηγεί σε πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια, την προστασία και την ιδιωτικότητα.

 

Επιπλέον, η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας ΣμηΕΑ παρουσιάζει οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης, αλλά αυτές οι ευκαιρίες δεν υλοποιούνται πλήρως λόγω έλλειψης συντονισμένου σχεδιασμού και επενδύσεων.

Σε αυτόν τον άξονα κινείται και η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εθνικής Στρατηγικής για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)» σύμφωνα με τον οποίο αναζητείται ειδικός σύμβουλος, η θέση του οποίου προκηρύχθηκε από την ΚτΠ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 13 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι.

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, βασικός στόχος της εθνικής στρατηγικής για τα ΣμηΕΑ είναι η θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου για την ασφαλή, υπεύθυνη και ρυθμιζόμενη ενσωμάτωση τους στον εθνικό εναέριο χώρο.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική έχει ως στόχο:

* Προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης των ΣμηΕΑ μέσω της ανάπτυξης σαφών και συνεπών κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών

* Ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των λειτουργιών των ΣμηΕΑ μέσω της εφαρμογής μέτρων όπως ασφαλή συστήματα επικοινωνίας και αναγνώρισης

* Προώθηση της ανάπτυξης και της ανάπτυξης της βιομηχανίας ΣμηΕΑ με την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

* Προώθηση της χρήσης ΣμηΕΑ προς όφελος της κοινωνίας, μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση καταστροφών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και άλλες εφαρμογές δημόσιου συμφέροντος.

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η γενική γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εστιάζει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και τη θέσπιση ενός σαφούς και συνεκτικού πλαισίου για την ασφαλή, υπεύθυνη και ρυθμιζόμενη ενσωμάτωσή τους στον εθνικό εναέριο χώρο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η εθνική στρατηγική για τα ΣμηΕΑ θα αξιοποιήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση που περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές συνιστώσες:

* Κανονιστικό πλαίσιο: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού συνόλου κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απαιτήσεις για την εκπαίδευση των χειριστών και την αδρανοποίηση, καθώς και τεχνικά πρότυπα για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ΣμηΕΑ.

* Έρευνα και ανάπτυξη: Ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών ΣμηΕΑ μέσω ερευνητικών επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

* Ανάπτυξη της βιομηχανίας: Προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας ΣμηΕΑ μέσω της στήριξης της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων στον τομέα.

* Διεθνής συνεργασία: Συνεργασία με διεθνείς εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ενσωμάτωσης των ΣμηΕΑ στον παγκόσμιο εναέριο χώρο και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης.

Ενδεικτικό Σχέδιο Δράσης

1. Δημιουργία task force για την επίβλεψη της ανάπτυξης και της εφαρμογής της στρατηγικής. Αυτή η ειδική ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπροσώπους κυβερνητικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

2. Διεξαγωγή επανεξέτασης των υφιστάμενων κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών που σχετίζονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εντοπισμός τυχόν κενών ή ασυνεπειών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη νέα στρατηγική.

3. Διενέργεια επαφών/συζητήσεων με εμπειρογνώμονες του κλάδου, ακαδημαϊκούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για συγκέντρωση πληροφοριών και ιδεών για τη στρατηγική. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργαστήρια, ομάδες εστίασης και διαδικτυακές έρευνες.

4. Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των χειριστών, καθώς και τεχνικά πρότυπα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

5. Δημιουργία προγράμματος χρηματοδότησης για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα των ΣμηΕΑ. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς και χρηματοδότηση για νεοφυείς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

6. Προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας ΣμηεΑ μέσω πρωτοβουλιών όπως η προώθηση επενδύσεων, οι εμπορικές εκθέσεις και οι συνεργασίες με βιομηχανικές ενώσεις.

7. Συνεργασία με διεθνείς εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης ενσωμάτωσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον παγκόσμιο εναέριο χώρο και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνικής εμπειρογνωσίας.

8. Συστάσεις για την τακτική αξιολόγηση της προόδου και τον αντίκτυπο της εθνικής στρατηγικής για τα ΣμηΕΑ μέσω της χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Ενδεικτικοί Τομείς, και Δράσεις

Η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη χρήση ΣμηΕΑ αφορά σε ένα μεγάλο εύρος από τομείς και κλάδους, στους οποίους περιλαμβάνονται, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, οι εξής:

* ‘Αμυνα: Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από στρατιωτικές και αμυντικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης, της συλλογής πληροφοριών και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την άμυνα.

* Εθνική Ασφάλεια: Αντιμετώπιση των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης απαιτήσεων εξουσιοδότησης ασφαλείας για φορείς εκμετάλλευσης και περιορισμούς στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ευαίσθητες περιοχές.

* Γεωργία: Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης ΣμηΕΑ στη γεωργία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, την άρδευση και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωργία.

* Συνεργασία με τη βιομηχανία: Συνεργασία με ομάδες του κλάδου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση ΣμηεΑ.

* Ενέργεια: Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης ΣμηΕΑ στη ενέργεια, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την παρακολούθηση και συντήρηση υποδομών ενέργειας.

* Υγεία: Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης ΣμηΕΑ στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τη μεταφορά υγειονομικού υλικού ή/ και ασθενών.

* Μεταφορές: Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης ΣμηΕΑ στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για διανομή αγαθών και άλλες δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών.

* Ανθρωπιστική βοήθεια: Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης ΣμηΕΑ στην υποστήριξη δράσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς και παροχής ανθρωπιστικού υλικού σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

* Περιβάλλον και βιωσιμότητα: Διερεύνηση του αντίκτυπου της χρήσης ΣμηΕΑ στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για θέματα ηχορύπανσης και κατανάλωσης ενέργειας. Υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και κατάρτιση συστάσεων για μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου.

Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο Ανάδοχος υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), αναμένεται να:

-Αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα και να βοηθήσει στο σχηματισμό κατευθυντήριων αρχών.

-Αξιολογήσει την οργανωτική και διοικητική δομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & σχήματος διακυβέρνησης ως προς το σχεδιασμό δράσεων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) παρέχοντας απολογιστική έκθεση αξιολόγησης δομών και πρακτικών.

-Εντοπίσει κλάδους της οικονομίας & τομείς πολιτικής που έχουν τη μεγαλύτερη ωριμότητα για να επωφεληθούν από τη χρήση ΣμηΕΑ

-Αναδείξει τους σημαντικότερους τομείς Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι μπορούν να έχουν οφέλη από δράσεις σχετικές με τη χρήση ΣμηΕΑ.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ