Αμβρόσιος κατά Πλεύρη για ανεμβολίαστους υγειονομικούς: Αποκαλεί τον πατέρα του «κτήνος», ενώ ο ίδιος έχει «κτηνώδη» συμπεριφορά

Ο κ. Αμβρόσιος τα βάζει με την κυβέρνηση για τη στάση που τηρεί για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

Ο μητροπολίτης πρώην Αιγιαλείας Αμβρόσιος αρθρογράφησε και έστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να στηρίξουν τους 7.500 ανεμβολίαστους υγειονομικούς, οι οποίοι έχουν τεθεί σε αναστολή.

Αρχικά, ο κ. Αμβρόσιος τα έβαλε με την κυβέρνηση για τη στάση που τηρεί για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, οι οποίοι, όπως γράφει, «δεν αποδέχθηκαν να υποβληθούν στο σατανικής εμπνεύσεως εμβόλιο και για τον λόγο αυτό ετέθησαν σε αναστολή, χωρίς μισθό και τη νόμιμη αποζημίωση από το ταμείο ανεργίας, έχοντας καταδικασθεί σε θάνατο από την πείνα, αυτοί και η οικογένειά τους».

Από τα «πυρά» του πρώην μητροπολίτη δεν λείπει ούτε ο υπουργός Υγείας, τον οποίο «μέμφεται» δημοσίως, επειδή «αποκάλεσε ‘’κτήνος’’ τον πατέρα του, αυτός που είναι υπεύθυνος για την ‘’κτηνώδη’’ συμπεριφορά του προς τους αδελφούς μας ιατρούς κ.λπ.», όπως γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Αμβρόσιος.

 

Ο κ. Αμβρόσιος επισημαίνει στην επιστολή του προς τον Μακαριώτατο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ότι «κάποιοι εξ αυτών έχουν εγκατασταθεί έξω από το υπουργείο Υγείας, διαμαρτυρόμενοι νυχθημερόν για την πρωτοφανή αδικία» και γι’ αυτό ζητά από την Εκκλησία «να μεσολαβήσει και να δώσει λύση στην ομηρεία τους».

Αναλυτικά η επιστολή του:
«Πρὸς τὸν Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
καὶ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
Ἐπιτρέψατέ μοι νὰ Σᾶς ὀχλήσω καὶ πάλιν, προκειμένου νὰ Σᾶς ὑποβάλω μίαν θερμοτάτην παράκλησιν:
Δὲν διαφεύγει τῆς προσοχῆς Σας, ὅτι πρὸ ὀκτὼ (8)περίπου μηνῶν ἔχουν ἐγκατασταθῆ, ἢ μᾶλλον ἔχουν κατασκηνώσει, ἔξωθι τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας (εἰς τὸ πεζοδρόμιον) μία ὁμὰς ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ καὶ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ὑπάλληλοι Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Χώρας, εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας διὰ τὸ γεγονός, ὅτι ἔχουν ἀπολυθῆ ἐκ τῆς θέσεώς των, διότι διὰ λόγους συνειδήσεως ἠρνήθησαν νὰ ὑποστοῦν τὸ ἐμβόλιον Covid 19! Δὲν ἔλαβον οὔτε τὴν κατὰ τὸν Νόμον ἀποζημίωσιν εἰς τοὺς ἀπολυομένους ἐκ τῆς θέσεώς των Κρατικοὺς ὑπαλλήλους!
Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία τυγχάνει ἡ Φιλάνθρωπος Μήτηρ τῶν πιστῶν τέκνων Της, διερωτῶμαι μήπως ἔφθασεν ἡ ὥρα, ὥστε νὰ ἀσχοληθῆτε μὲ τὸ πρόβλημα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι μέσα εἰς τὸ καταχείμωνον τοῦ τρ. ἔτους διῆλθον τὸν βίον των κατοικοεδρεύοντες καὶ διανυκτερεύοντες ἔξωθι τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ὥστε
α) Νὰ ἐκφράσητε τὴν πρὸς αὐτοὺς συμπάθειάν Σας πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν τῆς Ὑγείας καὶ νὰ τὸν παρακαλέσητε, ὅπως ἀποκαταστήση ἕκαστον τῶν ἀδικουμένων αὐτῶν Ἀδελφῶν μας εἰς τὴν ὀργανικήν του θέσιν πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς συντελουμένης ἀδικίας, καὶ
β) Μία Ἀντιπροσωπία Ἱεραρχῶν, ὅπως ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπισκεφθῆ τοὺς ταλαιπωρουμένους αὐτοὺς Ἀδελφούς μας, διὰ νὰ ἐκφράση πρὸς αὐτοὺς τὴν συμπάθειαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ διὰ νὰ ὑποσχεθῆ, συγχρόνως, πρὸς αὐτούς, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ ἐξαντλήση ὅλα τὰ νόμιμα μέσα, ὥστε νὰ πείση τὴν Κυβέρνησιν περὶ τῆς ἀμέσου καὶ δίχα ἄλλης ἀναβολῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν ἕκαστον εἰς τὴν ὀργανικὴν αὐτοῦ θέσιν.
Μία τοιαύτη κίνησις
1ον) θὰ ἀναδείξη τὸ πρόβλημα, καθ’ὅσον τὰ Μ.Μ.Ε. ἀποσιωποῦν τὸ ζήτημα,
2ον) θὰ ἀνακουφίση καὶ θὰ ἐνισχύση τοὺς διαμαρτυρομένους Ἀδελφούς μας,
3ον) θὰ συγκινήση τὰ πλήθη τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐπιδεικνυομένην στοργήν Της πρὸς τοὺς πονεμένους αὐτοὺς Ἀδελφούς μας, καὶ
4ον) θὰ ἱκανοποιήση τὸ αἴσθημα τοῦ Δικαίου, καθ’ ὅσον ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ ἀποδεικνύεται, ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι ἀποθνῄσκουν συνεχῶς, εἶναι δὲ πολλοὶ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀποθνῄσκοντας ἀνεμβολιάστους ἀδελφούς μας!
Περιττὸν τυγχάνει ἄλλωστε νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι οἱ ταλαιπωρούμενοι αὐτοὶ Ἀδελφοί μας, καὶ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τέκνα, ἀπὸ τῆς 13ης Ἀπριλίου τρ. ἔτους ἔχουν παρακαλέσει διὰ τὴν παρέμβασιν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας πρὸς τοὺς Κυβερνητικοὺς Παράγοντας, ὥστε νὰ ἐπιλυθῆ τὸ πρόβλημά τους, ἕνα πρόβλημα, τὸ ὁποῖον ταλαιπωρεῖ ὀκτακοσίας περίπου οἰκογενείας ἀπὸ τῆς 1ης.9.2021!

Ἰδοὺ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν γραπτὴν θερμὴν ἱκεσίαν των:

«…Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ τελευταῖο ἀποκούμπι μας (καὶ ὁ Θεὸς ἡ τελευταία ἐλπίδα μας, ἀπὸ ὅπου καὶ ἀντλοῦμε δύναμη καὶ δὲν ἔχουμε καταρρεύσει μέχρι σήμερα), θέλουμε νὰ ζητήσουμε νὰ δημοσιοποιήσετε τὸ θέμα μας καὶ νὰ παρέμβετε προσωπικὰ στὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργὸ προκειμένου νὰ δώσει λύση στὴν ὁμηρεία καὶ τὸ δρᾶμα 7.000 ὑγειονομικῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν ποὺ κυριολεκτικὰ πένονται. Δὲν εἴμασθε ἀντιεμβολιαστές, εἴμαστε ὑγειονομικοὶ ποὺ προστατέψαμε τὸν ἑαυτό μας πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ ἐμβολίου, γνωρίζουμε νὰ λαμβάνουμε μέσα προστασίας καὶ ζητᾶμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν ἐργασία μας μὲ τὶς ἴδιες προϋποθέσεις ποὺ ἐργάζονται οἱ 10.000 συνάδελφοί μας, οἱ ὁποῖοι στὴν οὐσία εἶναι ἀνεμβολίαστοι, ἀφοῦ ἀρνήθηκαν νὰ κάνουν τὴν τρίτη δόση. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπιζόμασθε μὲ τέτοια βαναυσότητα, ὅταν μάλιστα οὐδὲν παράνομο ἔχουμε πράξει, ἐπειδὴ ἀρνούμασθε τὴν ὑποχρεωτικότητα σὲ ἰατρικὴ πράξη».

Καὶ ἡ πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησία ἱκεσία των συμπληροῦται μὲ τὰ κατωτέρω λόγια:
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, σᾶς παρακαλοῦμε καὶ πάλι γιὰ τὴν Παρέμβασή σας στὸν Πρωθυπουργὸ προκειμένου νὰ ἐπανέλθουμε στὶς θέσεις μας. Ἂν ἀρνηθεῖ, παρακαλοῦμε νὰ κάνετε Δήλωση ὑπὲρ τῆς ἐπαναφορᾶς μας στὴν ἐργασία, νὰ ἀποστείλετε ἐγκύκλιο πρὸς ὅλες τὶς Μητροπόλεις νὰ βοηθήσουν τοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἀναστολὴ καὶ νὰ χορηγήσετε οἰκονομικὴ βοήθεια πρὸς ὅλα τὰ μέλη μας, ποὺ εἶναι ἐξαθλιωμένα χωρὶς ἐργασία 8 μῆνες (ὅπως πράττετε μὲ οἱονδήποτε ἄλλον ἀναξιοπαθοῦντα ποὺ χρῄζει βοηθείας)(βλ. Συνημμένον Νο 1).
Ἐν κατακλεῖδι ἐπικαλοῦμαι τὴν Ὑμετέραν κατανόησιν διὰ τὴν παρενόχλησιν καὶ διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ».