Ιστορικά αυτοκίνητα: Τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ κάθε χρόνο

Οι νέες προϋποθέσεις για την ταξινόμηση ενός οχήματος ως ιστορικού και για την κυκλοφορία του

Ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμορφώνει το πλαίσιο θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων οδήγησης. Για να πιστοποιηθεί ένα όχημα ως ιστορικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών και να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση από φορείς που έχουν αυτό το δικαίωμα. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος θα χορηγείται κάθε 5 έτη.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες θα χορηγούνται από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών. Μετά τη χορήγησή τους, θα γίνεται υποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου και εγγραφή του στο Μητρώο Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος. Θα καταβάλλεται τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων, με την άδεια κυκλοφορίας να έχει πενταετή διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία έκδοσής της.

Θα κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους και στον μικρό δακτύλιο, τηρώντας τον ΚΟΚ και έχοντας υποχρεωτικά ασφάλιση. Οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο, με εξαίρεση τα οχήματα ηλικίας άνω των 45 ετών και τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν κατασκευαστεί για την μεταφορά επιβατών. Επίσης θα είναι υποχρεωτικός ο ετήσιος τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ.

Πόσα θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας:

α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).

β) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό ευρώ (100,00€).

γ) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).

δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).

Πώς θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς:

Οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, αποκτούν στοιχεία κυκλοφορίας (ειδικές πινακίδες και άδεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ 18 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου η διοίκηση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις (προδιαγραφές ειδικών πινακίδων, κατασκευή τους, προμήθεια κλπ).